DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Zgłaszam wolę przystąpienia do Stowarzyszenia WIELKI RUCH z siedzibą w Chorzowie.

Oświadczam, że zapoznałem się ze statutem Stowarzyszenia i w pełni akceptuję zawarte w nim zasady. Zobowiązuję się wywiązywać z obowiązków członkowskich, regularnie i terminowo opłacać składki członkowskie oraz stosować się do uchwał i zaleceń podejmowanych przez organy Stowarzyszenia. Przyjmuję do wiadomości, że wymiar składki członkowskiej jest ustalany przez Zarząd Stowarzyszenia i zobowiązuje się do regularnego jej uiszczania w wybranym odstępie czasu.

Informacje podstawowe

Adres kontaktowy

Dane kontaktowe

Informacje o członkostwie

Deklaruję miesięczną składkę: *

Składki będę opłacał: *

Klikając w przycisk „zapisz mnie do stowarzyszenia” w imieniu własnym oświadczam, iż wyrażam zgodę na: 1. Przetwarzanie danych zawartych w niniejszym formularzu przez Wielki Ruch Stowarzyszenie Kibiców Ruchu Chorzów (zwane dalej „Wielki Ruch”) z siedzibą w Chorzowie (41-500), przy ul. Powstańców 70/3, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000454211, jako niezależnego administratora danych, w celach statutowych związanych z członkostwem w Wielki Ruch.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 10.05.2018r. informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Wielki Ruch z siedzibą w Chorzowie (41-500) przy ul. Powstańców 70/3, wpisane do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS 0000454211, zwane dalej WR.
 2. Z administratoremdanychmożna kontaktować się:
  • pod adresem korespondencyjnym Stowarzyszenie Wielki Ruch, ul. Powstańców 70/3, 41-500 Chorzów;
  • pod adresem poczty elektronicznej: biuro@wielkiruch.pl
 3. Twoje dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych WR – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a RODO;
 4. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione:
  • podmiotom przetwarzającym, w związku z realizacją umów zawartych przez WR, w ramach, których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych, w tym np. dostawcom systemów informatycznych i usług IT;
  • podmiotom, którym WR udostępnia dane osobowe niezbędne do świadczenia usług na rzecz WR na podstawie zawieranych umów, np. bankom w zakresie realizacji płatności,
  • organom publicznym uprawnionym do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres Twojego członkostwa w WR. Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez WR. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
 6. Przysługuje Ci prawo do: dostępu do swoich danych osobowych; sprostowania danych osobowych; usunięcia danych osobowych, jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny; przenoszenia danych, obejmujące prawo do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody); wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie WR); wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu
 8. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
 9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów statutowych, w tym przyjęcia do Stowarzyszenia Wielki Ruch